A Rózsafüzér (Szentolvasó) imádkozásának módja

 1. A keresztre egy Hiszekegy-et kell imádkozni.

HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében,
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették;
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását
és az örök életet. Ámen.

A nagy, különálló (öreg) szemekre egy-egy Miatyánk következik.

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved;
jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod,
amint a Mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg a vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
Ámen

A kisebb, csoportos szemekre imádkozzuk az Üdvözlégyeket.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus,
(titok)
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért most és halálunk óráján.
Ámen

 1. Minden tized után következik egy-egy Dicsőség és Fatimai fohász

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen.
Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől! Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokét, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

A titkok
Ö R V E N D E T E S
(hétfőn és szombaton imádkozzuk)
A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki hitünket növelje,
 2. aki reményünket erősítse,
 3. aki szeretetünket tökéletesítse.

A tizedekre:

 1. akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál;
 2. akit te Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál;
 3. akit te Szent Szűz a világra szültél;
 4. akit te Szent Szűz a templomban bemutattál;
 5. akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.

F Á J D A L M A S
(kedden és pénteken imádkozzuk)
A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki értelmünket megvilágosítsa,
 2. aki emlékezetünket megerősítse,
 3. aki akaratunkat tökéletesítse.

A tizedekre:

 1. aki érettünk vérrel verejtékezett;
 2. akit érettünk megostoroztak;
 3. akit érettünk tövissel koronáztak;
 4. aki érettünk a keresztet hordozta;
 5. akit érettünk keresztre feszítettek.

D I C S Ő S É G E S
(szerdán és vasárnap imádkozzuk)
A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki gondolatainkat irányítsa,
 2. aki szavainkat vezérelje,
 3. aki cselekedeteinket kormányozza.

A tizedekre:

 1. aki a halálból feltámadott;
 2. aki a mennybe fölment;
 3. aki nekünk a Szentlelket elküldte;
 4. aki téged Szent Szűz, a mennybe fölvett;
 5. aki téged Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

V I L Á G O S S Á G
( csütörtökön imádkozzuk )
A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki elménket megvilágosítsa,
 2. aki vágyainkat megtisztítsa
 3. aki életünket megszentelje.

A tizedekre:

 1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett;
 2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét;
 3. aki meghirdette Isten országát;
 4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét;
 5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.

1 thought on “A Rózsafüzér (Szentolvasó) imádkozásának módja

Comments are closed.