Családi liturgia a Nagyhéten – Nagyszerda

<<< Teljes nagyheti családi liturgia

<< Nagyhét

< Nagykedd

Nagycsütörtök >

Napi elmélkedés

  • Bevezető imádság:

Fölséges és dicsőséges Isten! Világosítsd meg szívünk sötétségét. Adj nekünk igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet; érzéket, és értelmet, hogy megtegyük a te szent és igaz parancsodat” (Assisi Szent Ferenc)

  • Lelki olvasmány elolvasása:

A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát.

Kétféle előkészület zajlik egymással párhuzamosan a mai Evangéliumban: Jézus elfogatásának és perének előkészítése, ahol diadalt ül az emberi gonoszság, illetve az utolsó vacsoráé, ahol Jézus szeretetének legnagyobb jelét készül adni. S e kétféle készület végső soron ugyanabba az irányba, a kereszt felé mutat, arra az eseményre irányul, amely emberi oldalról kivégzés, gyilkosság, Jézus felől nézve azonban az emberiség bűneiért felajánlott engesztelő áldozat.

A kétfajta előkészületnek megvannak a külső mozzanatai, de fontosabbak a belsők, amelyek a szívek mélyén születnek. Jézus ellenfelei szívének gondolatait az irigység, féltékenység, szűkkeblűség, keményszívűség, harag, gyűlölet és megátalkodottság irányította, Jézus szívében egyszerre van fájdalom és öröm. Fájdalom, mert el kell hagynia ezt a világot, s azokat, akiket szeretett. Fájdalom, mert még előbb azok fogják elhagyni őt. Fájdalom az emberi gonoszság és bűn miatt, amely mint zúgó örvény készül elnyelni őt. Fájdalom, amely a vajúdó asszony fájdalmaihoz hasonlatos, s amelyet felvált az öröm, mert ember született a világra. Öröm, mert az Atya akaratához mindvégig hűséges maradt. Öröm, mert együtt lehet azokkal, akik kitartottak mellette, s átadhatja nekik legnagyobb ajándékát, amelyet most még nem értenek ugyan, de elfogadják és átveszik, s majd később meg is értik. Öröm, mert bár küldetése látszólag kudarcot vallott, ezen az estén titokzatos, minden emberi elképzelést messze felülmúló módon kinyilatkoztathatja azt, amiért e világra jött.

Urunk Jézus, köszönjük Neked, hogy még mielőtt szenvedni indultál volna, és meghaltál volna értünk a kereszten, asztalhoz ültél tanítványaiddal, hogy szereteted végső kinyilatkoztatását add nekik. Ebből az egyetlen vacsorából él azóta is a világ, s születik meg a mennyország, az a menyegzős lakoma, amelynek asztalához mi is meghívást kaptunk a Te drága véred árán. Ne engedd hát, Urunk, hogy hitvány módon eláruljunk Téged, hanem add, hogy szent misztériumaidban részesedve a Te hűséges tanúid legyünk a világban.

  • Csönd, alatta elmélkedés a hallott szövegről
  • Megosztás
  • Befejező imádság:

„Urunk Krisztus, aki szenvedésedben és halálodban megmutattad nekünk irántunk való felmérhetetlen szeretetedet, hálát adunk neked e végsőkig való szeretetért! Ó kegyességgel teli Főpap, aki véred által újra megnyitottad a szentek szentjének kapuit, s aki szüntelenül közbenjársz érettünk: tiéd minden dicséret és minden dicsőség mindörökké. Ámen.”

Étkezési imádság:

Étkezés előtt: (a kereszt felé fordulva)

E (előimádkozó): Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged!

M (mindenki): Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

E: A megváltó szent kínhalál, melyben a föld üdvöt talál

M: Adjon Urunk most békülést, szívünk vágyának enyhülést.

E: Tápláljanak szent titkaid, ihlessenek vércseppjeid.

M: Lelkünknek mélye teljen el, szenvedésed emlékivel.

E: Háromságos nagy Istenünk, dicsérnek téged mindenek.

M: Kiket megvált a Szent Kereszt: vezérelj minket szüntelen. Ámen.

Étkezés után:

E (előimádkozó): Úgy szerette Isten a világot

M (mindenki): Hogy egyszülött Fiát adta érte.

E: Hálát adunk neked, Istenünk

M: Szereteted adományaiért.

E: Áldj meg és őrizz meg minket, add, hogy bűntelen szívvel jussunk el Húsvét ünnepére.

M: Ki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

Napi előkészület:

Ezen a délutánon készítsünk elő a Szent Háromnap reggeli zsolozsmájához 12 mécsest, és egy nagyobb gyertyát, poharakat (alátétnek) és egy gyertyatartót (magasabbat, mint a poharak).

<<< Teljes nagyheti családi liturgia

<< Nagyhét

< Nagykedd

Nagycsütörtök >