Úrnapi körmenet

Szentháromság vasárnapja utáni csütörtök, illetve vasárnap

KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE: ÚRNAPJA

A körmenet szertartási rendje

A pap, miután a szentmisében két nagy ostyát konszekrált, az áldozás utáni könyörgés végeztével, a szentségtartóba helyezi. Ha jónak látja, a miseruhát levéve fehér palástot ölthet. Ezután térden állva, háromszor megtömjénezi az Oltáriszentséget. Vélummal a kezébe veszi a szentségtartót, majd a nép felé fordulva énekelni kezdi a szentségi himnuszt: PANGE LINGUA GLORIOSI... vagy a következő szentségi éneket:

Üdvözlégy, Oltáriszentség! (Sz.V.U. 136.)

melyet a kórus és a nép folytat. Ezután a pap beáll a baldachin alá. A menet élén két gyertyás és a keresztvivő halad. Utánuk a többi ministráns és a virágszirmot hintő gyerekek.

I. ÁLLOMÁS

A pap az oltárra helyezett Szentséget térden állva megtömjénezi, majd hangosan mondja a következő verzikulust:

P: Krisztus Királyt, Urunkat, aki jelen van a kenyér színe alatt.

H: Jöjjetek, imádjuk!

Ezután felolvassa a következő evangéliumot úgy, mint a szentmisében szokás.

P: Az Úr legyen veletek.

H: És a te lelkeddel.

P: Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 26,26-28)

H: Dicsőség neked, Istenünk.

Abban az időben, vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta tanítványainak, ezekkel a szavakkal: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem!” Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára.”

Ezek az evangélium igéi.

H: Áldunk téged, Krisztus.

Ezután mindnyájan letérdelnek és alkalmas szentségi éneket énekelnek. A pap az ének végeztével előénekli a következő verzikulust.

P: A gabona javával táplálta őket. Alleluja.

H: És a sziklából mézzel elégítette ki őket. Alleluja.

P: Könyörögjünk.

Kérünk téged, Úristen, aki azt akartad, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus testének és vérének titokzatos szentsége velünk maradjon; add jelenlétét úgy tisztelnünk a földön, hogy boldog színelátására eljussunk a mennybe. Krisztus, a mi Urunk által.

H: Amen.

A pap letérdel és háromszor megtömjénezi az Oltáriszentséget. Vélummal kézbe veszi és megáldja a népet.

A nép és a kórus tovább folytatja az éneket és a menet elindul a következő oltár felé.

II. ÁLLOMÁS

P: Krisztus Királyt, Urunkat, aki a szentmisében érettünk feláldozza magát.

H: Jöjjetek, imádjuk!

P: Az Úr legyen veletek.

H: És a te lelkeddel.

P: Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 12,1-11)

H: Dicsőség neked, Istenünk.

Abban az időben, Jézus a következő példabeszédet mondta:

Egy ember szőlőt ültetett, körülvette sövénnyel, sajtót ásott benne s tornyot is épített. Majd bérbe adta szőlőműveseknek és elment idegenbe. Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőművesekhez szolgáját, hogy szedje be a neki járó részt a szőlő terméséből. Ezek nekiestek, összeverték és üres kézzel elzavarták. Egy másik szolgát küldött hát oda hozzájuk, ennek betörték a fejét, és szidták-gyalázták. Küldött egy harmadik szolgát is. Ezt megölték. S még több más szolgát küldött, ezek közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Már csak egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Utoljára őt küldte el hozzájuk. Azt gondolta: Fiamat csak megbecsülik. De a szőlőmunkások így biztatták egymást: Ez az örökös. Gyerünk, öljük meg, és mienk lesz öröksége. Nekiestek hát, megölték és kidobták a szőlőből. Mit tesz majd a szőlő ura? Elmegy, megöli a szőlőműveseket, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az Írást A kő, melyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, s csodálatos a szemünkben?”

Ezek az evangélium igéi.

H: Áldunk téged, Krisztus.

P: Fogadd el az áldozatot az egész népért. Alleluja.

H: Őrizd és szenteld meg örökségedet. Alleluja.

P: Könyörögjünk.

Áraszd el szívünket, mindenható Isten kegyelmed bőségével, és engedj bíznunk abban, hogy szent Fiad földi halála által, amire e titokzatos szentség emlékeztet, megadod az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által.

H: Amen.

III. ÁLLOMÁS

P: Krisztus Királyt, Urunkat, aki önmagát adja eledelül nekünk.

H: Jöjjetek, imádjuk!

P: Az Ur legyen veletek.

H: És a te lelkeddel.

P: Evangélium Szent János könyvéből (Jn 6,48-59)

H: Dicsőség neked, Istenünk.

Kafarnaumi beszédében, Jézus ezeket mondta:

Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.” Erre vita támadt a zsidók közt: „Hogy adhatja ez a testét eledelül?” Jézus ezt mondta rá: „Bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él.”

Ezek az evangélium igéi.

H: Áldunk téged, Krisztus.

P: Mennyei kenyeret adott nekik. Alleluja.

H: Angyalok kenyerét ette az ember. Alleluja.

P: Könyörögjünk.

Add meg, Urunk, nekünk, hogy egykor részesüljünk istenséged örök bírásában, melyet drága szent tested és véred mostani vétele már jelképez. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön-örökké.

H: Ámen.

IV. ÁLLOMÁS

P: Krisztus Királyt, Urunkat, aki az Oltáriszentségben életünk, vigasztalásunk és üdvösségünk.

H: Jöjjetek, imádjuk!

P: Az Úr legyen veletek.

H: És a te lelkeddel.

P: Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 4,16-21)

H: Dicsőség neked Istenünk.

Amikor Jézus Názáretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen akadt meg a szeme, ahol ez volt írva:

Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem, Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy felszabadítsam az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.”

Összetekerte az Írást, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. S elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.”

Ezek az evangélium igéi.

H: Áldunk téged, Krisztus.

P: Adj kenyeret a földből. Alleluja.

H: És borod vidámítsa az ember szívét. Alleluja.

P: Könyörögjünk.

Kérünk, Urunk, Istenünk, add, hogy az Úr Jézus Krisztus testének és vérének szentsége, amit lelki gyógyulásunkra rendeltél, legyen orvosságunk a jelenben és a jövőben. Krisztus, a mi Urunk által.

H: Ámen.

A körmenet vége felé a nép és a kórus elkezdi énekelni a hálaadó himnuszt, TÉGED, ISTEN DICSÉRÜNK (Sz.V.U. 276.) Amikor a körmenet visszaért a templomba, a pap az oltárra helyezi a szentségtartót, majd imádkozza a Te Deumhoz tartozó imádságot:

P: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt.

H: Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké.

P: Áldott vagy, Urunk, a mennyek országában.

H: Dicséretre méltó és dicsőséges és magasztos mindörökké.

P: Az Úr legyen veletek.

H: És a te lelkeddel.

P: Könyörögjünk!

Isten, kinek irgalmassága megszámlálhatatlan és jóságának kincse végtelen. Hálát adunk legkegyelmesebb Fölségednek, a kapott jótéteményekért, szüntelen kegyességedért esedezve, hogy Te, aki a kérőknek teljesíted kívánságukat, el nem hagyva őket, vezéreld az örök jutalomra.

A mi Urunk, Jézus Krisztus által.

H: Ámen.

Térdenállva megtömjénezi, majd a szentséget kezébe véve, a nép felé fordulva énekli:

TANTUM ERGO SACRAMENTUM melyet a kórus folytat. A pap újra előénekli a második versszakot: GENITORI GENITOQUE a kórus folytatja. A himnusz végeztével áldást ad. Térdenállva megtömjénezi a szentséget és imádkozza a szentségi könyörgést:

V: Panem de caelo praestitisti eis. Alleluja.

R: Omne delectamentum in se habentem. Alleluja

V: Oremus

Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti: tribue, quesumus; ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis jugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

R: Amen.

Vagy magyarul:

P: Mennyei kenyeret adtál nekik. Alleluja.

H: Amely minden gyönyörűséggel teljes. Alleluja.

P: Könyörögjünk!

Úristen, ki nekünk a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékét hagytad; engedd kérünk Tested és Véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül érezzük. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

H: Amen.

Az oltár előtt térdelve előimádkozza a következő engesztelő fohászokat:

Engesztelésül a káromkodásokért és istentelen beszédekért:

Áldott legyen az Isten.

Áldott legyen szent neve.

Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.

Áldott legyen Jézus neve.

Áldott legyen szentséges Szíve.

Áldott legyen drágalátos Vére.

Áldott legyen Jézus, a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Áldott legyen a Vigasztaló Szentlélek,

Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária.

Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.

Áldott legyen a Szűz és Anya neve: Mária.

Áldott legyen dicsőséges mennybevétele.

Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese.

Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.

A fohászok végeztével a pap elteszi az Oltáriszentséget.