Családi liturgia a Nagyhéten – Húsvétvasárnap

<<< Teljes nagyheti családi liturgia

<< Nagyhét

< Nagyszombat

Reggeli elmélkedés

Bevezető ének:

(2) Az újjászülető természet hirdeti:
Krisztussal visszatér mindenbe az élet,
a győzedelmes Krisztust, az Alkotót
zöld erdők, ligetek s virágok ünneplik.

(ÜDVÖZLÉGY…)

(3) Alvilág leláncolt foglyait feloldja,
s mind, ami lent hevert, a magasba hívja,
számtalan népek tömlöce megnyílik,
s az Égbe fölmenőt szabadok követik.

(ÜDVÖZLÉGY…)

 • Lelki olvasmány elolvasása

Húsvét múlhatatlan ragyogása és békessége

Látta letéve a gyolcsokat és a kendőt, amely a fején volt, nem a gyolcsok mellé helyezve, hanem külön egy helyen, összehajtva.

Nem úgy tekintünk Jézus Krisztus feltámadására, mint egy múltbéli eseményre, hanem mint a bűnbocsánatban megnyilvánuló folytonos újjáteremtésre. Hiszen a megbocsátás olyan nagy esemény, hogy az életünk értelme függ tőle. Ha nem bocsát meg az, akit szeretünk, s akit megbántottunk, a létezés akár az öngyilkosságig menően is értelmét veszti számunkra. Húsvét lényege belső, lényegében láthatatlan történés, mely itt és most érint minket: Jézus szent halálának végtelen érdemeiért megnyílik előttünk az atyai háznak, Isten belső életének ajtaja, Jézusba kapaszkodva kiléphetünk eddigi életünk halotti lepleiből, s a hit által őbelé mint Főbe iktatva az anyag, az ösztönök és az egész világ fölötti uralomban részesülünk.

A választható két szentlecke mindegyike ezt a tanítást mélyíti el bennünk. „Meghaltatok – olvassuk a kolosszei levélben –, és életetek el van rejtve Krisztussal az Istenben.” Üdvösségünk azon múlik, hogy mennyiben haltunk meg az Istent visszautasító világ számára, illetve mennyiben fogadjuk el és vállaljuk mindennapi életünkben azt az ajándékot, hogy életünk magja: személyiségünk, értelmünk, akaratunk, szabadságunk, szeretetre való képességünk a hit által Krisztussal Isten legbelső életébe lett beágyazva, s ezáltal már a feltámadás lényegét elővételezzük. „Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? El a régi kovásszal!” – írja az Apostol az első korintusi levélben. A Húsvét előtti életből semmi rosszat, alantasat bele ne keverjünk Húsvét utáni életünkbe! Nem arról van szó, hogy mindjárt vétkezhetetlenné kell válnunk, de arról igen, hogy nem alkudhatunk meg többé rosszra való hajlamunkkal. Akkor valóban betölti szívünket Húsvét múlhatatlan ragyogása és békessége, mellyel a mai napon köszönt bennünket a Feltámadott.

Halottaiból feltámadt Úr Jézus Krisztus, hiába keresünk Téged, az örökkön Élőt a holtak között, az üres sírban, a leplek alatt. Kérünk, segíts, hogy e világ nyilvánvaló ürességeinek üzenetét megértve már csak az odafentvalókat keressük, amelyek egyben „idebentvalók” is: a Te halálod és feltámadásod által újjászületett ember szívének örök húsvéti valóságai.

 • Csönd, alatta elmélkedés a hallott szövegről
 • Megosztás
 • Befejező ének:
 1. Hirdetik fényes angyalok, alleluja, alleluja,
  valóban él, föltámadott, alle, alleluja.

Étkezési imádságok Húsvét napjára és nyolcadára:

Étkezés előtt:

E: Krisztus föltámadt, alleluja!

M: Valóban föltámadt, alleluja!

E: Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk, alleluja!

M: Örvendezzünk és vigadjunk rajta, alleluja!

E: Hálát adjatok az Úrnak, mert jó, alleluja!

M: Mert az Ő irgalmassága örökkévaló, alleluja!

E: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek!

M: Miképpen kezdetben vala most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. Alleluja!

E: Könyörögjünk! Urunk Istenünk! Te ránk ragyogtattad a győzelem és az öröm napját és Fiad föltámadása által az életet visszaadtad nekünk. Áldd meg ételünket és add, hogy mindörökké neked éljünk, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Étkezés után:

E: Örülj és örvendezz Szűz Mária, alleluja!

M: Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja!

E: Könyörögjünk! Úristen, ki szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add, kérünk, hogy az ő anyja, Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.

M: Ámen.

Délutáni vagy esti imádság

Bevezető ének:

(2) Hogy minden ember vigadjon. R)

(3) Értünk halált ki szenvedett, R)

(4) s megváltott minden lelkeket. R)

(5) Mennek a szent nők sírjához, R)

(6) kenetet visznek Krisztushoz. R)

(7) Fényes szép angyalt látnak ott, R)

(8) s hallának boldog szózatot. R)

(9.) Ti félénk asszony-emberek, R)

(10) Galileába menjetek! R)

(11) Tudják meg az apostolok, R)

(12) hogy az Úr él, s feltámadott. R)

(13) Megjelent ő szent Anyjának, R)

(14) kesergő szent Magdolnának. R)

(15) Megjelent aztán Péternek, R)

(16) megjelent majd a híveknek. R)

(17) Húsvéti boldog lélekkel R)

(18) dicsérjük Istent énekkel. R)

(19) Dicsőség Szentháromságnak, R)

(20) adjunk ma hálát Urunknak. R)

 • Imádság a görögkatolikus liturgiából (mindenki imádkozza):

Dicsőség néked Uram, dicsőség néked!

Látván Krisztus föltámadását, az egyedül bűnnélküli Úr Jézust imádjuk. – Kereszted előtt leborulunk, Krisztus és szent föltámadásodat énekeljük és dicsőítjük, mert te vagy a mi Istenünk és kívüled mást nem ismerünk, a te nevedet nevezzük. Jertek minden hívek, hajoljunk meg Krisztus szent föltámadásának, mert íme, Kereszt által lőn az egész világ öröme. Mindenkor áldva az Istent, énekeljük az Ő feltámadását, mert a megfeszíttetést elszenvedvén, halállal megrontotta a halált.

 • Egy tized rózsafüzér „aki halottaiból föltámadott” titokkal”
 • Megismételjük a fönti görögkatolikus imádságot
 • Záróének és Mária-antifóna:

(2) Itt áll az Úr most köztetek:
„Békesség, már ne féljetek!
Én vagyok, bennem higgyetek!” alleluja. R)

(3) Ezen a szent-szent ünnepen
ujjongva csengő éneken
Urunkat áldjuk szüntelen, alleluja. R)

(4). Illő, mert ily jót tett velünk,
átadva néki hű szívünk,
Istennek hálát zengenünk, alleluja. R)

(2) Amint megmondotta vala,
föltámadott, alleluja!
Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja!

E: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, Alleluja!
M: Mert valóban föltámadott az Úr, Alleluja!

E: Könyörögjünk! Istenünk, ki egyszülött Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk, add, hogy az ő szent Anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

<<< Teljes nagyheti családi liturgia

<< Nagyhét

< Nagyszombat